Oyunlar
Metin2 EP
Kayıt Ol
Giriş Yap

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Sıfatımıza Yönelik Açıklama

Şirketimiz MUPAY BİLGİ SİSTEMLERİ PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. (“MUPAY” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen www.itemci.com (‘’İtemci’’ ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin MUPAY tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında gerekli bilgilere sahip olması ve süreç kişisel veriler ile alakalı tüm süreç hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, MUPAY tarafından itemci.com vasıtasıyla sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve aracı olunan sistemin devamlılığını sağlamak adına gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, MUPAY tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, MUPAY’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, MUPAY’ın ve MUPAY ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere MUPAY Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Gizlilik İlkesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

3. Müşterilerin Kanun Uyarınca Açık Rızası Dahilinde İşlenebilecek Kişisel Veriler ve Bu Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilerin açık rızası dahilinde işlenebilecek kişisel verilerin neler olabileceği hem hazırlamış olduğumuz Açık Rıza Metni’nde, hem de Gizlilik İlkesi Politikası’nda belirtilmiştir.

4. Toplanan Kişisel Verilen Aktarım Politikası

Müşterilere ait kişisel veriler, MUPAY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, MUPAY tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, MUPAY’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, MUPAY’ın ve MUPAY ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde MUPAY, MUPAY personeli ve yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntem ve Hukuki Dayanak

Kişisel veriler, müşterilerin yapmış oldukları işlemler doğrultusunda elektronik ortamda toplanmaktadır. Belirtilmiş olan hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6.maddesine aykırı olmamak kaydıyla Gizlilik İlkesi Politikası, işbu Aydınlatma Metni ve Rıza Metni’nden yer alan amaçlar doğrultusunda açık rıza alınarak veya somut duruma göre alınmadan işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin toplanan verileri ile ilgili olarak sahip oldukları hakları belirtilmiştir. Bu haklar;
(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri sahibi, söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepleriniMUPAY tarafından hazırlanan Gizlilik İlkesi Politikası‘nınG.maddesi altında belirtilen yöntemlerle Site yönetimine iletme imkanına sahiptir. MUPAY, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde Kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile değerlendirme sonucunu veri sahibine elektronik ortamda iletecektir. MUPAY’ın taleplere ilişkin ortaya çıkabilecek masraflar adına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ
Şirketimiz MUPAY BİLGİ SİSTEMLERİ PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. (“MUPAY” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen www.itemci.com (‘’itemci.com’’ ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin MUPAY tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının kanuna uygun bir şekilde temini amaçlanmaktadır.
Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlandığı takdirde açık rıza olmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu şartların sağlanmadığı aşağıdaki durumlar için MUPAY tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel verilerin niteliğine bağlı olarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkesi Politikası uyarınca süreçlere uygun olarak açık rıza alınarak veya açık rıza alınmadan kişisel veriler işlenmektedir.
Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri MUPAY Tarafından oluşturulan Gizlilik İlkesi Politikası madde B ve C'deki amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, MUPAY iş ortakları tarafından MUPAY müşterilerine MUPAY’a kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, MUPAY’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, MUPAY’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda MUPAY’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, MUPAY’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun'un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Şirketimiz MUPAY BİLGİ SİSTEMLERİ PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ. (“MUPAY” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen www.itemci.com (‘’itemci.com’’ ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup Kanun'un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan MUPAY'a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilebilmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• Başvuru Sahibi’nin MUPAY'a daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adlı adrese göndereceği e-mail iletarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
MUPAY, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı MUPAY tarafından duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:
İsim:
Soy isim:
TCKimlik Numarası:
Telefon ve Fax Numarası:
E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
İkamet veya İşyeri Adresi:
A2. Yabancılar İçin:
İsim:
Soy isim:
Uyruğu:
Pasaport Numarası/Kimlik Numarası:
Telefon ve FaxNumarası:
E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
İkamet veya İşyeri Adresi:
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
Müşteri Ziyaretçi İş ortağı Diğer: ……………………………………………………………..
C. Lütfen Kanun kapsamında kişisel verilerinize yönelik taleplerinizi detaylı ve anlaşılabilir bir biçimde olarak belirtiniz:
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi:
İmza:
Başvurunun Yapılacağı Adres
M. Karagülle İş hanı Kat:7 No:69 Şehitkâmil/Gaziantep
[email protected]